szukajacyaniola, teksty z października 2010 roku

24 teksty z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Smut­ny to dzień, gdy ludziom pa­mięć o kimś przy­pomi­na tyl­ko data. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 31 października 2010, 10:42

Szu­kaj tuż obok, nie daj się da­lekowzroczności serc. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 30 października 2010, 12:27

Us­ta zos­taw dla ust moich, a to co mu­sisz po­wiedz sercem. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 29 października 2010, 21:12

Mogła ciągnąć za sznu­reczki, gdyż po­ciągała go bezgranicznie. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 24 października 2010, 00:30

Jak pier­wsze wrażenie ma być naj­ważniej­sze, jak naj­częściej by­wa sztuczne? 

myśl
zebrała 98 fiszek • 23 października 2010, 13:54

Gdy z Twoich oczu wy­lewa się ser­ce, ja za­tapiam w nich uśmiech. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 22 października 2010, 00:03

Spo­wity mgłą niepew­ności sta­jesz się co raz bar­dziej za­gubiony w drodze do celu. 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 21 października 2010, 17:22

Na samą myśl o na­warzo­nym pi­wie bo­lała go głowa. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 20 października 2010, 11:46

Nies­te­ty dla pew­nych priory­tetów człowiek gotów jest wyjść z włas­ne­go ciała. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 19 października 2010, 00:03

Sil­na wo­la sil­niej­sza, gdy na sza­li ukocha­na osoba. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 18 października 2010, 00:06

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]