szukajacyaniola, ulubione teksty

5007 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś do mo­jego ser­duszka mały płomień o imieniu miłość, który za­wiera w so­bie czułość, opiekuńczość i troskę, co w całości tworzy ciepło rodzin­ne­go ogniska 

myśl • 20 czerwca 2018, 21:25

Jeśli chodzi o cza­sy w których przyszedł Je­zus, nic się w za­sadzie nie zmieniło... na­dal są kapłani, fa­ryzeu­sze, ucze­ni w piśmie, przed­sta­wiciele władzy, ju­dasze... i ci skrom­ni, ubodzy, ciężko pra­cujący ludzie, którzy w niego uwie­rzy­li i za nim poszli... 

aforyzm • 18 czerwca 2018, 05:35

... miłość bez to­leran­cji to zwykła tyrania...


in­sp. fyrfle... 

myśl • 9 stycznia 2018, 20:33

... zem­sta działa po cichu, choć z "ot­wartą przyłbicą"... tyl­ko mści­wość "trąbi" o swych za­miarach, by w działaniu kryć się za "ple­cami tłumu"...


in­sp: fyrfle
 

myśl • 4 stycznia 2018, 07:50

... "Nie chodzi o to, co masz, a cze­go nie masz", lecz o to co Ci ludzie mieć poz­wolą... i na co Ci z tym pozwolą...

... in­sp: Eufemia...
 

myśl • 3 stycznia 2018, 06:26

"Pierwszy klaps..."

..."nie masz pra­wa się w to wtrącać" - młoda, nies­pełnot­rzydzies­to­let­nia ko­bieta, stała przy sto­le i była wzburzo­na. Od­ważna, męża i dzieci w do­mu nie było. Obok, przy tym sa­mym sto­le, sie­działa jej [...] — czytaj całość

opowiadanie • 31 grudnia 2017, 11:03

... to nie prob­lem zos­tać matką, czy oj­cem dzieci... to nie prob­lem być matką, czy oj­cem dzieci... prob­le­mem jest by­cie matką, czy oj­cem wspólnych dzieci... mało kto zda­je z te­go "egza­min"... zwłaszcza w ob­liczu "za­wiro­wań" całego życia... 

myśl • 29 grudnia 2017, 07:35

... naj­większym kłam­stwem jest praw­da wyr­wa­na z kon­tek­stu jej pow­sta­nia... 

myśl • 27 grudnia 2017, 17:49

... uczyła ku­ra ko­guta, jak "dziobać po głowie"... po­tem narze­kała, że sa­ma "wodzić' musi... 

aforyzm • 18 grudnia 2017, 05:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja