szukajacyaniola, myśli, strona 4

211 tekstów (myśli) – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

... bądź siebie pew­na, pod­trzy­muj swo­je war­tości, bo mężczyźni choć cza­sem ro­man­ty­cy, to jed­nak przy cyc­kach wciąż prości. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 20 sierpnia 2011, 13:10

...żad­nych zna­jomości nie za­bijaj miłością wyob­raźni ! 

myśl
zebrała 45 fiszek • 13 sierpnia 2011, 06:25

dzięki zbieżności myśli blis­ko, lecz przez wyob­raźnie ro­zumu jed­nak za daleko... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 12 sierpnia 2011, 04:54

Po­każ mi znak, a tę drogę przej­dziemy razem... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 30 lipca 2011, 08:12

Nie dam się owinąć w okół pal­ca, lecz w okół ser­ca zaw­sze możesz próbować. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 12 lipca 2011, 04:19

Mno­gość marzeń roz­rzedza ich jakość. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 26 czerwca 2011, 07:21

choć spoj­rzeń wiele... słońce jest jedno! 

myśl
zebrała 71 fiszek • 20 czerwca 2011, 03:42

Dos­trzeż gwiaz­dy spa­dające, bo nor­malnych ręką nie dosięgniesz. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 12 czerwca 2011, 08:07

Łono nie rozróżnia cha­rak­terów, oso­bowość jest tyl­ko ciekawska. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 21 maja 2011, 06:04

Ser­ce nie ma in­ne­go ko­loru, więc nie oce­niaj go po wie­rzchnim odzieniu. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 maja 2011, 06:16

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]