szukajacyaniola, teksty z grudnia 2010 roku

16 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Zas­kocz mnie bi­ciem ser­ca, a zas­koczę Cię me­lodią która do niego pasuje. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 29 grudnia 2010, 01:27

Tak niewiele pot­rze­ba, aby ze szczęśli­wych chwil po­zos­tały tyl­ko nie­chciane wspomnienia. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 25 grudnia 2010, 19:02

Niech nie śmier­dzą nudą i obżar­tością, lecz pachną wyjątko­wością i szczęściem. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 24 grudnia 2010, 00:51

Przez­nacze­niem sa­mot­ności się sam na­zywał, nie wiedząc dla ilu in­nych przez­naczeń był je­go powodem. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 23 grudnia 2010, 00:27

Praw­da, że kłam­stwo niszczy... jed­nak kłam­stwo, że praw­da zaw­sze łączy. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 22 grudnia 2010, 00:26

Zos­ta­wiła go wy­soko nad ziemią, gdy jeszcze ra­zem tam la­tali. Spa­dał, gu­biąc myśli ra­zem z łzami. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 21 grudnia 2010, 20:40

Szczęście lo­sowe cza­sem rodzi spra­wied­li­wość, nies­te­ty cza­sem też za­bija talenty. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 20 grudnia 2010, 00:01

Uważaj gdy ole­wasz, gdyż już może nig­dy nie rozniecisz. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 19 grudnia 2010, 10:50

Uśpij we mnie sa­mot­ność, wzbudź na­miętne uczucie. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 17 grudnia 2010, 12:03

Niektórych się kocha, niektórych się lu­bi, lecz są i ta­cy których kocha się lubić. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 12 grudnia 2010, 00:02

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]