szukajacyaniola, teksty z czerwca 2010 roku

14 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Biegając za ka­rierą uciekł swo­jemu od­bi­ciu w lustrze. 

myśl dnia z 3 kwietnia 2013 roku
zebrała 74 fiszki • 30 czerwca 2010, 02:01

Zno­wu miałem piękny sen, budząc się jed­nak doszło do mnie że jes­teśmy od siebie da­lej niż tyl­ko dzielące nas kilometry. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 24 czerwca 2010, 12:51

Jak po­godzić się z tym mam, gdy myśli da­lej się kłócą. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 22 czerwca 2010, 23:36

Da­wał każdej ko­biecie część swo­jego ser­ca, na de­gus­tcję.
Nie wie­dział jed­nak co zro­bić, gdy jed­na z nich chciała spróbo­wać całość! 

myśl
zebrała 59 fiszek • 21 czerwca 2010, 00:55

Cy­wili­zacyj­na to choroba:
Nie pójdzie na wy­bory, a po­tem nic mu się nie podoba!! 

myśl
zebrała 64 fiszki • 20 czerwca 2010, 19:23

słabość mo­ja w To­bie się uk­ry­wa ... 

myśl
zebrała 89 fiszek • 19 czerwca 2010, 14:07

Czar­na bi­la poszła zbyt wcześnie w ruch, na­dając ko­lor myślom które przysporzyła. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 17 czerwca 2010, 00:12

Ko­lej­ny grób z białymi kwiat­ka­mi ... zbyt wielu młodych leży dziś w tej sta­rej ziemi. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 14 czerwca 2010, 17:41

niesmaczne...

pier­wsze słodzą by po­tem móc pieprzyć! 

myśl
zebrała 56 fiszek • 13 czerwca 2010, 01:57

Gdy­byś tyl­ko wie­działa, ile już przeżyłem z Tobą pięknych chwil ... w moich snach. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 11 czerwca 2010, 02:10

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]